And I love you so

Học tiếng Anh qua bài hát

And I love you so (Và tôi yêu em thế), do Perry Como biểu diễn

And I love you so / Và tôi yêu em đến mức mà
That people ask me how / Mọi người hỏi rằng tôi đã sống
How I’ve lived ’til now / Cho đến bây giờ như thế nào (1)
I tell them I don’t know / Tôi nói với họ, tôi chẳng biết

I guess they understand / Tôi đoán rằng chắc họ hiểu được
How lonely life has been / Cuộc đời đã cô đơn ra sao
But life began again / Nhưng cuộc đời lại bắt đầu lại
The day you took my hand / Vào ngày em cầm lấy tay tôi

And yes I know how lonely life can be / Vâng tôi biết cuộc đời có thể cô đơn ra sao
The shadows follow me / Các cái bóng cứ bám theo tôi
And the night won’t set me free / Và buổi đêm cũng chẳng giải thoát tôi
But I don’t let the evening get me down / Nhưng tôi không để cho chiều tà đè tôi xuống
Now that you’re around me / Nay khi đã có em bên tôi

And you love me, too / Và em cũng yêu tôi
Your thoughts are just for me / Các suy nghĩ của em là dành riêng cho tôi
You set my spirits free / Em làm tâm hồn tôi tự do
I’m happy that you do / Tôi hãy phúc vì em làm vậy

The book of life is brief / Cuộc đời như cuốn sách ngắn ngủi
Once the page is read / Một khi trang sách đã đọc rồi
All but love is dead / Mọi thứ, trừ tình yêu, tàn lụi
This is my belief / Đó chính là niềm tin của tôi

(1) Câu này và câu trước dịch cùng với nhau, có đổi thứ tự một số từ giữa hai câu