Another brick in the wall

Học tiếng Anh qua bài hát

Another brick in the wall (Một viên gạch nữa trên tường), một bài hát của Pink Floyd có tính phản kháng lại nền gíao dục kiểu dập khuôn.

We don’t need no education / Chúng ta không cần giáo dục (kiểu đó)
We don’t need no thought control / Chúng ta không cần sự kiểm soát ý nghĩ
No dark sarcasm in the classroom / Không cần sự phỉ báng hạ thấp trong phòng học
Teachers leave them kids alone / Các giáo viên hãy để cho bọn trẻ được yên
Hey! Teachers! Leave them kids alone / Này, các giáo viên, hãy để cho bọn trẻ được yên
All in all it’s just another brick in the wall / Tính cho cùng, đấy chỉ là một viên gạch nữa trên tường
All in all you’re just another brick in the wall / Tính cho cùng, bạn chỉ là một viên gạch nữa trên tường

“Wrong, do it again!” / “Sai rồi, làm lại đi!”
“If you don’t eat yer meat, you can’t have any pudding / “Nếu anh không ăn phần thịt của anh, thì anh không được phần bánh pu-đinh nào đâu
How can you have any pudding if you don’t eat yer meat?” / Anh làm sao có thể có có pu-đinh nếu anh không chịu ăn thịt?”
“You! Yes, you behind the bike sheds, stand still laddy!” / “Cậu kia, đúng rồi, cậu ở phía sau chỗ để xe đạp, cậu hãy đứng yên!”