Blowin’ In The Wind

Học tiếng Anh qua bài hát

Blowin’ In The Wind (Cuốn trong gió), một bài hát của Bob Dylan

How many roads must a man walk down / Một người phải đi hết bao con đường
Before you call him a man? / Trước khi được gọi là người (trưởng thành)?
How many seas must a white dove sail / Một con bồ câu trắng phải bay qua bao nhiêu biển
Before she sleeps in the sand? / Trước khi nó được ngủ trên bãi cát?
How many times must the cannon balls fly / Những quả đạn đại bác phải bay bao nhiêu lần
Before they’re forever banned? / Trước khi nó bị cấm sử dụng mãi mãi
The answer, my friend, is blowin’ in the wind / Câu trả lời, bạn ơi, cuốn trong gió
The answer is blowin’ in the wind / Câu trả lời cuốn trong gió

How many years can a mountain exist / Một ngọn núi tồn tại được bao nhiêu năm
Before it is washed to the sea? / Trước khi nó trôi sạch xuống biển?
How many years can some people exist / Một số người cần phải tồn tại bao nhiêu năm
Before they’re allowed to be free? / Trước khi họ được phép làm người tự do?
How many times can a man turn his head / Một người cần phải xoay đầu bao nhiêu lần
And pretend that he just doesn’t see? / và giả vờ rằng anh ta không nhìn thấy
The answer, my friend, is blowin’ in the wind / Câu trả lời, bạn ơi, cuốn trong gió
The answer is blowin’ in the wind / Câu trả lời cuốn trong gió

How many times must a man look up / Một người cần nhìn lên trên bao nhiêu lần
Before he can see the sky? / Trước khi anh ta nhìn thấy bầu trời?
How many ears must one man have / Một người cần có bao nhiêu cái tai
Before he can hear people cry? / Trước khi anh ta nghe được nhân dân than khóc?
How many deaths will it take ’til he knows / Bao nhiêu người sẽ phải chết cho đến khi anh ta nhận thấy
That too many people have died? / Rằng có quá nhiều người đã chết?
The answer, my friend, is blowin’ in the wind / Câu trả lời, bạn ơi, cuốn trong gió
The answer is blowin’ in the wind / Câu trả lời cuốn trong gió
The answer is blowin’ in the wind