Blue eyes crying in the rain

Học tiếng Anh qua bài hát

Blue eyes crying in the rain (Đôi mắt xanh khóc dưới mưa), do Willie Nelson và Shania Twain biểu biễn

In the twilight glow I see them / Trong ánh chiều tà tôi nhìn thấy
Blue eyes cryin’ in the rain / Đôi mắt xanh ấy đang khóc dưới mưa
As we kissed goodbye and parted / Khi chúng tôi hôn từ giã và chia tay
I knew we’d never meet again / Tôi biết chúng ta sẽ chẳng còn gặp lại nhau

Love is like a dyin’ ember / Tình yêu như là cục than hồng đang lịm tắt
Only memories remain / Chỉ còn những kỷ niệm ở lại
Through the ages I’ll remember / Qua các năm tháng tôi sẽ nhớ
Blue eyes cryin’ in the rain / Đôi mắt xanh ấy khóc dưới mưa

Some day when we meet up yonder / Một ngày nào đó khi chúng ta gặp nhau ở nơi xa xôi
We’ll stroll hand in hand again / Chúng ta sẽ lại đi cùng nhau tay trong tay
In a land that knows no partin’ / Ở một xứ sở không biết đến các cuộc chia ly
Blue eyes cryin’ in the rain / Đôi mắt xanh đang khóc dưới mưa

Now my hair has turned to silver / Bây giờ tóc tôi đã ngả bạc
All my life I’ve loved in vain / Cả đời tôi đã yêu trong vô vọng (1)
I can see her star in heaven / Tôi thấy ngôi sao của cô ấy trên bầu trời
Blue eyes crying in the rain / Đôi mắt xanh đang khóc dưới mưa

(1) nguyên văn: “in vain” có nghĩa là vô ích, không có kết qủa