Come waltz with me

Học tiếng Anh qua bài hát

Come waltz with me (Nhảy val-xơ với anh đi), do Demis Rousso hast, dự trên “Bản val-xơ số 2” của Dmitri Shostakovich

Come walk with me and let go of the way you are going / Đi dạo cùng anh đi, và bỏ con đường cũ của em đi (1)
Come talk to me and I’ll tell you what’s really worth knowing / Nói chuyện với anh đi, và anh sẽ nói cho em điều thực sự đáng biết
Life’s much too good, my friend. Don’t let it end. / Cuộc sống qúa tốt đẹp, đừng để nó kết thúc

Come dance with me and I’ll give you a gift worth giving / Nhảy cùng anh đi và anh cho em qùa tặng đáng tặng
Take a chance with me and I’ll show you a life that’s worth living / Thử vận mệnh với anh đi và anh sẽ cho em thấy một cuộc sống đáng sống
Life’s much too good, my friend. Don’t let it end. / Cuộc sống qúa tốt đẹp, đừng để nó kết thúc

Come waltz with me and let go of the way you are going / Hãy nhảy val-xơ với anh đi, và bỏ con đường cũ của em đi
Come talk to me and I’ll tell you what’s really worth knowing / Nói chuyện với anh đi, và anh sẽ nói cho em điều thực sự đáng biết
Life’s much too good, my friend. Don’t let it end. / Cuộc sống qúa tốt đẹp, đừng để nó kết thúc

Come dance with me and I’ll give you a gift worth giving
Take a chance with me and I’ll show you a life that’s worth living
Life’s much too good, my friend. Don’t let it end.

(1) to let go = từ bỏ