A cowboy’s work is never done

Học tiếng Anh qua bài hát

A cowboy’s work is never done, môt bài hát của Sonny & Cher (1972)

Ride, I used to jump my horse and ride / Cưỡi ngựa, tôi từng quen nhảy lên con ngựa của mình và cưỡi nó
I had a six gun at my side / Tôi có khẩu súng lục đeo bên hông
I was so handsome, women cried / Tôi đẹp trái đến mức phụ nữ phải khóc
And I got shot but never died / Và tôi từng bị bắn nhưng chẳng bao giờ chết

I could play, if I do every thing he’d say  / Tôi có thể chơi được, nếu tôi làm mọi thứ hắn nói
Girls just seem to get in his way / Có vẻ như các cô gái cứ làm vướng chân hắn
Those days we weren’t considered fun / Những ngày đó chúng tôi không được coi là thú vị
A cowboy’s work is never done / Công việc của một cao bồi chẳng bao giờ xong

He’d fight crime all the time / Hắn suốt ngày đi chống tội phạm
He’d always win, / Và hắn luôn chiến thắng
Till his mom would break it up / Cho đến khi mẹ hắn chặn chuyện đó lại
And call him in / Và gọi hắn về
He was tough he was hard / Hắn ương ngạnh, hắn thô cứng
But he was kind / Nhưng mà hắn tốt bụng
But he was loved, cause guys like him / Và hắn được mọi người yêu mến, vì người như hắn
Were hard to find / Thật là khó tìm

Ride, I like to ride again some day / Cưỡi ngựa, tôi muốn lại cưỡi ngựa một ngày nào đó
I think I still know how to play / Tôi nghĩ tôi vẫn còn biết chơi trò đó
I’d play games now but it’s not fun / Tôi có thể chơi các trò bây giờ nhưng nó không thú vị
A cowboy’s work is never done / Công việc của một cao bồi chẳng bao giờ xong