Donna Donna

Donna Donna

Học tiếng Anh qua bài hát. Bài này là một trong những bài hát nổi tiếng từ xưa, với giai điệu nhẹ nhàng. Có cả bản tiếng Pháp và bản tiến Anh, với nội dung lời rất khác nhau. Dưới đây là bản tiếng Anh.

On a wagon bound for market / Trong một chiếc xe trên đường ra chợ (1)
There’s a calf with a mournful eye / Có con bê với ánh mắt u sầu
High above him there’s a swallow / Ở  trên trời cao có con chim nhạn (2)
Winging swiftly through the sky / Nhanh nhẹn vẫy cánh bay ngang qua đầu (3)

How the winds are laughing / Những ngọn gió cười sao mà  ngạo nghễ
They laugh with all the their might / Chúng ra sức cười to nhất có thể
Laugh and laugh the whole day through / Cười đi cười lại nguyên cả một ngày
And half the summer’s night / Và cười luôn suốt cả nửa đêm hè

Donna Donna Donna Donna (4)
Donna Donna Donna Don
Donna Donna Donna Donna
Donna Donna Donna Don

“Stop complaining”, said the farmer / “Dừng than phiền đi”, người nông dân nói
Who told you a calf to be / Ai bảo mi chọn kiếp làm con bê
Why don’t you have wings to fly with / Tại sao mi không có cánh mà bay
Like the swallow so proud and free / Như là chim nhạn tự do kiêu hãnh

Calves are easily bound and slaughtered / Bê thì dễ bị trói và làm thịt
Never knowing the reason why / Chẳng bao giờ biết lý do tại sao
But whoever treasures freedom / Nhưng mà những ai quý trọng tự do
Like the swallow has learned to fly / Đã học biết bay như là chim nhạn

Chú thích:

 

(1) wagon: như kiểu xe thồ, xe có ngựa kéo ngày xưa, và cũng có thể dùng làm từ để chỉ toa tàu.

(2-3) các từ trong hai câu này có đổi thứ tự cho nhau khi viết ra tiếng Việt

(4) Từ Donna có nghĩa như là “bà cô quý tộc”, trong bài hát này chỉ có nghĩa như là từ đệm, thành bài hát “cô ơi, cô ơi”.