Dust in the wind

Học tiếng Anh qua bài hát

Dust in the wind (Gió bụi), của băng nhạc Kansas. Triết lý bài này tương tự như bài hát “Cát Bụi” của Trịnh Công Sơn.

I close my eyes, only for a moment, and the moment’s gone / Tôi nhắm mắt lại một khoảnh khắc, rồi khoảnh khắc đi mất
All my dreams pass before my eyes, a curiosity / Mọi giấc mơ của tôi đi qua trước mắt tôi, (như) một điều tò mò
Dust in the wind / Bụi trong gió
All they are is dust in the wind / Chúng ta chẳng qua chỉ là bụi trong gió

Same old song, just a drop of water in an endless sea / Vẫn bài hát cũ, chỉ một giọt nước trong biển vô tận
All we do crumbles to the ground though we refuse to see / Mọi thứ chúng ta làm  lại tan xuống đất dù chúng ta từ chối nhìn (thấy vậy)
Dust in the wind / Bụi trong gió
All they are is dust in the wind / Chúng ta chẳng qua chỉ là bụi trong gió
Oh, ho, ho

Now, don’t hang on, nothing lasts forever but the earth and sky / Nào, đừng cố giữ, chẳng có gì tồn tại mãi mãi ngoài trời và đất
It slips away / Nó trượt đi
And all your money won’t another minute buy / Toàn bộ tiền của bạn chẳng mua được thêm phút nào
Dust in the wind / Bụi trong gió
All we are is dust in the wind / Chúng ta chẳng qua là bụi trong gió
All we are is dust in the wind
Dust in the wind
Everything is dust in the wind / Tất cả mọi thứ là bụi trong gió
Everything is dust in the wind
The wind