El Condor Pasa

Học tiếng Anh qua bài hát

El Condo Pasa (Đại bàng bay qua / If I could – Nếu tôi có thể), bài hát của Simon & Garfunkel dựa trên một giai điệu dân gian của thổ dân da đỏ ở Perou


 

I’d rather be a sparrow than a snail / Tôi thà là con chim sẻ hơn là làm con sên
Yes I would, if I could, I surely would / Vâng tôi sẽ làm, nếu tôi có thể, tôi chắc chắn sẽ làm
I’d rather be a hammer than a nail / Tôi thà làm cái búa hơn là cái đinh
Yes I would, if I only could, I surely would / Vâng tôi sẽ làm, nếu như tôi có thể, tôi chắc chắn sẽ làm

Away, I’d rather sail away / Rời khỏi đây, Tôi muốn bay khỏi đây (1)
Like a swan that’s here and gone / Như một con thiên nga đã ở đây rồi đi
A man gets tied up to the ground / Một người bị buộc chặt vào mặt đất
He gives the world its saddest sound / Anh ta cho thế giới một âm thanh buồn nhất của nó
Its saddest sound / Âm thanh buồn nhất của nó

I’d rather be a forest than a street / Tôi thà làm một cánh rừng còn hơn là một con phố
Yes I would, if I could, I surely would / Vâng tôi sẽ làm, nếu tôi có thể, tôi chắc chắn sẽ làm
I’d rather feel the earth beneath my feet / Tôi thà cảm thấy mặt đất phía dưới chân tôi
Yes I would, if I only could, I surely would / Vâng tôi sẽ làm, nếu như tôi có thể, tôi chắc chắn sẽ làm

(1) “sail” là cánh buồm, “to sail” có nghĩa là bơi thuyền buồm, những cũng có nghĩa là bay lượn (như chim) hay bơi (thuyền) nói chung.