Greensleeves

Học tiếng Anh qua bài hát

Greensleeves (Cánh tay áo xanh), một bài hát dân gian của Anh. Phiên bản đầy đủ khá dài vì người ta nghĩ ra nhiều khúc lời cho nó, nhưng thường khi hát người ta chỉ hát vài khúc trong số đó.

Alas, my love, you do me wrong, / Chao ôi, em yêu, em không tốt với tôi
To cast me off discourteously. / Khi gạt tôi đi một cách khiếm nhã thế
And I have loved you oh so long, / Và tôi đã yêu em lâu thế
Delighting in your company. / Vui sướng khi có em bên cạnh

Chorus:
Greensleeves was all my joy / Cánh tay áo xanh là toàn bộ niềm vui của tôi
Greensleeves was my delight, / Cánh tay áo xanh là niềm yêu thích của tôi
Greensleeves was my heart of gold, / Cánh tay áo xanh là trái tim vàng của tôi
And who but my lady greensleeves. / Còn ai nữa ngoài nàng cánh tay áo xanh của tôi

(Chorus)

I have been ready at your hand, / Tôi đã sẵn sàng ngay tay em
To grant whatever you would crave, / Tặng em bất cứ gì em thèm muốn
I have both wagered life and land, / Tôi đã đánh cược cả cuộc sống và cả đất đai
Your love and good-will for to have. / Để có được tình yêu và thiện chí của em

(Chorus)

‘Tis, I will pray to God on high, / Tôi cầu Chúa ở trên cao
That thou my constancy mayst see, / Rằng em sẽ thấy sự trung thành tôi
And that yet once before I die, / Rằng một lần trước khi tôi chết
Thou wilt vouchsafe to love me. / Em sẽ chiếu cố yêu tôi

(Chorus)

Ah, Greensleeves, now farewell, adieu, / Ôi áo xanh ơi, giờ thôi xin chào
To God I pray to prosper thee, / Cầu chúa mang lại hạnh phúc cho em
For I am still thy lover true, / Bởi tôi vẫn yêu em thực sự
Come once again and love me. / Hãy lại đến đây và yêu tôi

(Chorus)

Alas, my love, that you should own / Chao ôi, em yêu, sao em lại có
A heart of wanton vanity, / Trái tim phù phiếm bất chính
So must I meditate alone / Để tôi phải trầm ngâm sũy nghĩ một mình
Upon your insincerity. / Về sự không chân thành của em

(Chorus)

Your vows you’ve broken, like my heart, / Em đã làm vỡ lời hứa của em, cũng như trái tim tôi
Oh, why did you so enrapture me? / Ôi, sao em đã làm tôi mê mẩn đến thế?
Now I remain in a world apart / Nay khi tôi ở thế giới xa cách
But my heart remains in captivity. / Nhưng tim tôi không thoát khỏi em

(Chorus)

If you intend thus to disdain, / Nếu em cứ định khinh thị tôi
It does the more enrapture me, / Điều đó lại làm tôi mêm mẩn hơn
And even so, I still remain / Và kể cả như vậy, tôi vẫn là
A lover in captivity. / Một người tình bị giam cầm

(Chorus)

Thou couldst desire no earthly thing, / Em chẳng thèm muốn thứ gì trần tục
But still thou hadst it readily. / Nhưng em vẫn có tất cả các thứ sẵn sàng
Thy music still to play and sing; / để chơi nhạc của em và hát
And yet thou wouldst not love me. / Nhưng em vẫn không chịu yêu tôi

(Chorus)

I bought thee kerchiefs for thy head,
That were wrought fine and gallantly;
I kept thee at both board and bed,
Which cost my purse well-favoredly.

(Chorus)

I bought thee petticoats of the best,
The cloth so fine as it might be;
I gave thee jewels for thy chest,
And all this cost I spent on thee.

(Chorus)

Thy smock of silk, both fair and white,
With gold embroidered gorgeously;
Thy petticoat of sendal right,
And these I bought thee gladly.

(Chorus)

My men were clothed all in green,
And they did ever wait on thee;
All this was gallant to be seen,
And yet thou wouldst not love me.

(Chorus)

They set thee up, they took thee down,
They served thee with humility;
Thy foot might not once touch the ground,
And yet thou wouldst not love me.

Greensleeves was all my joy
Greensleeves was my delight,
Greensleeves was my heart of gold,
And who but my lady greensleeves.