Gypsy

Học tiếng Anh qua bài hát

Gypsy (Du mục), một bài hát của Jose Feliciano

I’m just a gypsy who gets paid / Tôi chỉ là một kẻ du mục được trả tiền
For all the songs that I have played / Cho tất cả những bài hát mà tôi đã chơi
And all the records that I have made / Và tất cả nhưng thu thanh mà tôi đã làm

I’m part of a caravan / Tôi là một phần của cỗ xe caravan
I have travelled on the land / Tôi đã đi trên mặt đất
Making music for my fellow man / Làm nhạc cho người đồng bào
And every song I played or wrote / Và từng bài hát mà tôi chơi hay sáng tác
With a sad or happy note / Với điệu nhạc buồn hay vui

Some are made to make you laugh / Một số bài được làm để khiến cho bạn cười
Some are made to make you cry / Một số bài được làm để khiến cho bạn khóc
I don’t know the reason why / Tôi không biết lý do tại sao

And I’ll continue to travel / Và tôi vẫn tiếp tục chu du
Though my guitar’s old and tiring fast / Dù ghi-ta của tôi đã cũ và chóng mệt mỏi
She just listens to me / Cô ấy chỉ nghe tôi
Her music means more to me / Nhạc của cô ấy đối với tôi quan trọng hơn
Than any other woman I have known / Mọi phụ nữ khác mà tôi từng biết
She just listens to me / Cô ấy chỉ nghe tôi
Her music means more to me / Nhạc của cô ấy đối với tôi quan trọng hơn
than any other woman I have known / Mọi cô nàng khác mà tôi từng biết