Heart of gold

Học tiếng Anh qua bài hát

Heart of gold (Trái tim vàng) của Neil Young

I want to live / Tôi muốn sống
I want to give / Tôi muốn cho
I’ve been a miner for a heart of gold / Tôi đã là người đào bới tìm một trái tim vàng
It’s these expressions / Chính những lời diễn cảm đó
I never give / mà tôi không bao giờ thể hiện
That keep me searching for a heart of gold / Đã giữ tôi làm việc tìm kiếm trái tim vàng
And I’m getting old / Và tôi đang già đi
Keep me searching for a heart of gold / [Điều đó] giữ tôi làm việc tìm kiếm trái tim vàng
And I’m getting old / Và tôi đang già đi

I’ve been to Hollywood / Tôi từng ở Hollywood
I’ve been to Redwood / Tôi từng ở Redwood (1)
I crossed the ocean for a heart of gold / Tôi từng vượt đại dương vì một trái tìm vàng
I’ve been in my mind / Tôi từng ở trong trí óc tôi
It’s such a fine line / Có một đường không rõ nét (2)
That keeps me searching for a heart of gold / Đã giữ tôi làm việc tìm kiếm trái tim vàng
And I’m getting old / Và tôi đang già đi

(1) Hollywood và Redwood là hai địa danh ở California. Hollywood có thể hiểu là nơi tụ tập của các diễn viên điện ảnh, còn Redwood là nơi có liên hoan âm nhạc nổi tiếng.

(2) “fine line” đường tinh tế, không rõ nét, thường dùng với nghĩa đường biên giới không dễ nhận ra giữa hai thứ khác nhau và nhiều khi là trái ngược nhau. “Fine line” trong bài hát này có thể hiểu như là một danh giới vô hình như vậy ở trong đầy, giữa phần đi tìm kiếm trái tim vàng và phần còn lại?