House of the Rising Sun

Học tiếng Anh qua bài hát

House of the Rising Sun (Nhà Mặt trời mọc), của bang nhạc The Animals. Chủ đề của bài hát là một thanh niên tội lỗi và nghèo khổ bị đi tù, kể về gia cảnh của mình có ông bố nghiện ngập cờ bạc.

There is a house in New Orleans / Có một cái nhà ở thành phố New Orleans
They call the Rising Sun / Người ta gọi nó là “Mặt Trời mọc”
And it’s been the ruin of many a poor boy / Và nó là nơi tàn phế của nhiều đứa lêu lổng nghèo khổ
And God I know I’m one / Và Chúa ơi, tôi biết tôi là một trong những đứa đó

My mother was a tailor / Mẹ tôi là thợ may
She sewed my new blue jeans / Mẹ may cho tôi bồ quần bò mới
My father was a gamblin’ man / Bố tôi là một tay nghiện cờ bạc
Down in New Orleans / ở New Orleans

Now the only thing a gambler needs / Con bạc chỉ cần có mỗi
Is a suitcase and trunk / Một cái rương và chỗ đựng quần áo
And the only time he’s satisfied / Và lúc duy nhất mà lão ta thỏa mãn
Is when he’s on a drunk / Là khi lão say bét nhè

Oh mother tell your children / Ôi mẹ ơi hãy nói với các con của mẹ
Not to do what I have done / Đừng có là như tôi đã làm
Spend your lives in sin and misery / Phí uổng cuộc đời trong tội lỗi và khổ cực
In the House of the Rising Sun / Trong Nhà Mặt Trời mọc

Well, I got one foot on the platform / Một chân tôi còn đặt trên sân ga
The other foot on the train / Chân kia đã bước lên tàu hỏa
I’m goin’ back to New Orleans / Tôi đi về lại Orleans
To wear that ball and chain / Để đeo quả tạ và xiềng xích

Well, there is a house in New Orleans
They call the Rising Sun
And it’s been the ruin of many a poor boy
And God I know I’m one