I’ll take care of you

Học tiếng Anh qua bài hát

I’ll take care of you (Tôi sẽ chăm sóc em) do Beth Hart biểu diễn

I know you’ve been hurt / Tôi biết em đã bị tổn thương
By someone else / Bởi một kẻ khác
I can tell by the way / Tôi nhận thấy điều đó qua (1)
You carry yourself / Dáng dấp của em (2)
But if you’ll let me / Nhưng nếu em cho phép
Here’s what I’ll do / Thì đây là điều tôi sẽ làm
I’ll take care of you / Tôi sẽ chăm sóc em
I, I loved and lost / Tôi đã yêu và đã mất
The same as you / Hệt như là em vậy
So you see I know / Nêu em thấy đấy tôi biết
Just what you’ve been through / Những gì em đã phải trải qua
And if you’ll let me / Và nếu em cho phép
Here’s what I’ll do / Đây là điều tôi sẽ làm
I just have got to take care of you / Tôi phải quan tâm tới em
You won’t ever have to worry / Em sẽ không bao giờ phải lo lắng
You don’t ever have to cry / Em sẽ không bao giờ phải khóc
I’ll be there beside you / Tôi sẽ ở bên em
To dry your weeping eyes / Để lau khô đôi mắt đẫm lệ
So darlin’ tell me / Em yêu ơi hãy nói với tôi
That you’ll be true / Rằng em sẽ chân thật
‘Cause there’s no doubt in my mind / Bởi trong đầu tôi không có nghi ngờ gì
I know what I want to do / Tôi biết tôi muốn làm gì
And just as sure / Và cũng chắc chắn như
One and one is two / Một với một là hai
I just got, I got to take care of you / Tôi phải chăm sóc em
I just got to take care of you / Tôi phải quan tâm tới em
Take care of you / Chăm sóc em

(1) I can tell: “tell” có nghĩa là “nói”, nhưng “can tell” cũng có thể hiểu là “nhận thấy”.
(2) carry oneself: có thái độ dáng dấp v.v.