I’m not in love

Học tiếng Anh qua bài hát

I’m not in love (Tôi không phải lòng đâu), do The Pretenders biểu diễn

I’m not in love / Tôi không phải lòng anh đâu
So don’t forget it / Đừng quên điều đó
It’s just a silly phase I’m going through / Tôi đang trải qua một gian đoạn ngớ ngẩn thôi
And just because / Và chỉ bởi vì
I call you up / Tôi gọi cho anh
Don’t get me wrong, don’t think you’ve got it made / Đừng hiểu nhầm tôi, đừng nghĩ rằng anh đã đạt được điều đó
I’m not in love, no no / Tôi không phải lòng anh đâu
It’s because / Chẳng qua là
I like to see you / Tôi thích gặp anh thôi
But then again / Nhưng nói lại nhé
That doesn’t mean you mean that much to me / Điều đó không có nghĩa là anh quan trọng gì với tôi đâu
So if I call you / Thế nên nếu tôi gọi cho anh
Don’t make a fuss / Đừng nhặng xị lên
Don’t tell your friends about the two of us / Đừng có kể với các bạn của anh về hai chúng ta
I’m not in love, no-no / Tôi không có phải lòng đâu
It’s because / Bời vì
Ooh, you’ll wait a long time for me / Oh, anh tha hồ mà dài cổ đợi tôi
Ooh, you’ll wait a long time
Ooh, you’ll wait a long time for me
Ooh, you’ll wait a long time

I keep your picture / Tôi giữ bức ảnh của anh
Upon the wall / Treo trên tường
It hides a nasty stain that’s lying there / Nó che đi vết bẩn ở chỗ đó
So don’t you ask me / Nên anh đừng có đòi tôi
To give it back / Trả lại nó
I know you know it doesn’t mean that much to me / Tôi biết anh biết nó chẳng quan trọng gì với tôi đâu
I’m not in love, no no … / Tôi không phải lòng anh đâu …