Imagine

Học tiếng Anh qua bài hát

Imagine (Hãy hình dung) của John Lennon, do Glee biểu diễn

Imagine there’s no heaven / Hãy hình dung không có thiên đường (1)
It’s easy if you try / Điều đó dễ thôi nếu bạn cố gắng
No hell below us / Không có địa ngục phía dưới chúng ta
Above us only sky / Trên đầu chúng ta chỉ là bầu trời
Imagine all the people / Hãy hình dung tất cả mọi người
Living for today… Aha-ah… / Sống cho ngày hôm nay …

Imagine there’s no countries / Hãy hình dung không có các quốc gia
It isn’t hard to do / Điều đó không khó làm đâu
Nothing to kill or die for / Không có gì để mà phải giết chết nhau
And no religion, too / Và cũng không có tôn giáo
Imagine all the people / Hãy hình dung tất cả mọi người
Living life in peace… You… / Sống cuộc đời trong hòa bình… Bạn…

You may say I’m a dreamer / Bạn có thể nói tôi là kẻ mơ mộng
But I’m not the only one / Nhưng tôi không phải là người duy nhất
I hope someday you’ll join us / Tôi hy vọng ngày nào đó bạn sẽ nhập cùng chúng tôi
And the world will be as one / Và toàn thế giới trở nên đại đồng (2)

Imagine no possessions / Hãy hình dung không có sở hữu
I wonder if you can / Tôi không biết bạn có làm được không
No need for greed or hunger / Không có nhu cầu tham lam và không thiếu thốn (3)
A brotherhood of man / Một sự bác ái của con người
Imagine all the people / Hãy hình dung tất cả mọi người
Sharing all the world… You… / Cùng chia sẻ toàn bộ thế giới… Bạn

You may say I’m a dreamer / Bạn có thể nói tôi là kẻ mơ mộng
But I’m not the only one / Nhưng tôi không phải là người duy nhất
I hope someday you’ll join us / Tôi hy vọng ngày nào đó bạn sẽ nhập cùng chúng tôi
And the world will live as one / Và thế giới sẽ sống như một

(1) từ “heaven” (trời) ở đây hiểu theo nghĩa “thiên đường” để đối lập với “địa ngục” (hell)
(2) nguyên văn là “thế giới trở thành như một”
(3) nguyên văn “hunger” có nghĩa là “đói”