In my life

Học tiếng Anh qua bài hát

In my life (Trong đời tôi), bài hát của Beatles, phiên bản do Bette Midler biểu diễn

There are places I remember / Có những nơi mà tôi nhớ
All my life though some have changed / Cả đời, dù một số nơi đã thay đổi
Some forever not for better / Một số nơi mãi mãi không còn được như cũ (1)
Some have gone and some remain / Một số đã biến mất, một số còn lại
All these places have their moments / Tất cả những chỗ đó có những thời điểm
With lovers and friends I still can recall / Với những người yêu và những người bạn mà tôi còn nhớ lại
Some are dead and some are living / Một số người đã mất, một số còn sống
In my life I’ve loved them all / Trong đời tôi, tôi yêu tất cả những người đó

But of all these friends and lovers / Nhưng trong số toàn bộ những người bạn và những người yêu đó
There is no one compares with you / Không có ai sánh được với em/anh
And these memories lose their meaning / Và những kỷ niệm đó mất ý nghĩa của chúng
When I think of love as something new / Khi tôi nghĩ đến tình yêu như một điều gì mới mẻ
Though I know I’ll never lose affection / Dù tôi biết tôi sẽ không bao giờ mất đi tình cảm
For people and things that went before / Dành cho những người và những thứ đã từng đến trước
I know I’ll often stop and think about them / Tôi biết tôi sẽ hay dừng lại và nghĩ về họ
In my life I love you more / Nhưng trong đời này, tôi yêu em/anh hơn cả

(1) nguyên văn “not for better”: không tốt hơn lên, không theo chiều hướng tốt hơn