Let it be

Học tiếng Anh qua bài hát

Let it be (Cứ để chuyện đó xảy ra), một bài hát của Beatles

When I find myself in times of trouble / Khi tôi nhận ra mình rơi vào khốn khó (1)
Mother Mary comes to me / Đức mẹ Maria đến bên tôi (2)
Speaking words of wisdom / Bảo ban những lời sáng suốt
Let it be / Cứ để chuyện đó xảy ra

And in my hour of darkness / Và trong giờ tối tăm của tôi
She is standing right in front of me / Bà đứng ngay trước mặt tôi
Speaking words of wisdom / Bảo ban những lời sáng suốt
Let it be / Cứ để mọi chuyện tự nhiên

Let it be, let it be, let it be, let it be / Cứ để chuyện đó xảy ra, cứ để mọi chuyện tự nhiên
Whisper words of wisdom / Thì thầm những lời sáng suốt
Let it be / Cứ để chuện đó xảy ra

And when the broken-hearted people / Và khi những người tan nát trái tim
Living in the world agree / Sống trên thế giới đồng tình
There will be an answer / Sẽ có một câu trả lời
Let it be / Cứ để mọi chuyện tự nhiên

For though they may be parted there is / Bởi dù họ có chia ly
Still a chance that they will see / Vẫn có khả năng họ sẽ gặp nhau (3)
There will be an answer / Sẽ có một câu trả lời
Let it be / Cứ để chuyện đó xảy ra

Let it be, let it be, let it be, let it be
Yeah, there will be an answer
Let it be

Let it be, let it be, let it be, let it be
Whisper words of wisdom
Let it be

Let it be, let it be, let it be, let it be
Whisper words of wisdom
Let it be

And when the night is cloudy / Và khi trời đêm đầy mây
There is still a light that shines on me / Vẫn có ánh sáng chiếu tới tôi
Shine until tomorrow / Hãy chiếu sáng cho đến ngày mai
Let it be / Cứ để mọi chuyện tự nhiên

I wake up to the sound of music / Tôi thức dậy theo tiếng nhạc
Mother Mary comes to me / Đức mẹ Maria đến bên tôi
Speaking words of wisdom / Nói những lời sáng suốt
Let it be / Cứ để chuyện đó xảy ra

Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be
There will be an answer
Let it be

Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be
There will be an answer
Let it be

Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be
Whisper words of wisdom
Let it be

(1) times of trouble: những lúc khó khăn, nguy kịch
(2) Mother Mary: đây là nói về Đức mẹ Maria, mẹ của chúa Jesus, một thứ “Bụt” trong đạo thiên chúa, hiện lên cứu giúp mọi người.
(3) Động từ “see” (nhìn thấy) ở đây có thể hiểu theo nghĩa “gặp nhau”.