Love story

Học tiếng Anh qua bài hát

Love story (Câu chuyện tình yêu), do Andy Williams biểu diễn

 

 

Where do I begin / Tôi biết bắt đầu từ đâu
To tell the story of how great a love can be / Để kể câu chuyện về tình yêu có thể lớn lao đến mức nào
The sweet love story that is older than the sea / Một vâu chuyện tình ngọt ngào xưa hơn là biển cả
The simple truth about the love she brings to me / Một sự thật đơn giản về tình yêu mà nàng mang đến cho tôi
Where do I start / Tôi bắt đầu từ chỗ nào

With her first hello / Ngay từ lời chào đầu tiên
She gave new meaning to this empty world of mine / Nàng đã đem lại ý nghĩa mới cho thế giới trống rỗng của tôi
There’d never be another love, another time / Chẳng có môt tình yêu nào, một thời gian nào khác
She came into my life and made the living fine / Nàng đã đến trong tời tôi là làm cho cuộc đời trở nên đẹp đẽ
She fills my heart / Nàng đã lấp đầy trái tim tôi

She fills my heart with very special things / Nàng đã lấp đầy trái tim tôi với những điều đặc biệt
With angels’ songs , with wild imaginings / Với những bài ca của thiên thần, những hình dung bay bổng
She fills my soul with so much love / Nàng làm cho tâm hồn tôi tràn ngập tình yêu
That anywhere I go I’m never lonely / Và du đi bất cứ nơi đâu tôi cũng không bao giờ cô đơn
With her around, who could be lonely / Với nàng ở bên cạnh thì làm sao có thể cô đơn
I reach for her hand-it’s always there / Tay nàng luôn có ở đó mỗi khi tôi với lấy

How long does it last / Nó kéo dài bao nhiêu lâu
Can love be measured by the hours in a day / Tình yêu có thể được đo bằng giờ trong ngày hay không
I have no answers now but this much I can say / Tôi không có câu trả lời bây giờ, nhưng tôi có thể nói điều này
I know I’ll need her till the stars all burn away / Tôi biết rằng tôi sẽ cần nàng cho đến khi các ngôi sao cháy trụi
And she’ll be there / Và nàng sẽ có ở đó

How long does it last
Can love be measured by the hours in a day
I have no answers now but this much I can say
I know I’ll need her till the stars all burn away
And she’ll be there