Nights in white satin

Học tiếng Anh qua bài hát

Nights in white satin (Những đêm trong sa-tanh trắng), một bài hát từ năm 1967 của băng nhạc
Moody Blues, do Justin Hayward sáng tác.

Nights in white satin, never reaching the end, / Những đêm trong sa-tanh trắng, chẳng bao giờ kết thúc (1)
Letters I’ve written, never meaning to send. ./ Những bức thư tôi đã viết, chưa từng định gửi đi
Beauty I’d always missed with these eyes before. / Cái đẹp mà trước đây mắt tôi không hề nhận ra
Just what the truth is, I can’t say anymore. / Sự thật là gì, tôi cũng không nói được nữa

‘Cos I love you, yes I love you, oh how I love you. / Bởi tôi yêu em, đúng thế, tôi yêu em biết mấy

Gazing at people, some hand in hand, / Nhìn ngắm thiên hạ, có những người tay trong tay
Just what I’m going through they can’t understand. / Họ chẳng thể hiểu được điều tôi đang phải trải qua
Some try to tell me, thoughts they cannot defend, / Một số họ cố nói cho tôi những ý nghĩ mà họ chẳng bảo vệ được
Just what you want to be, you will be in the end. / Bạn muốn trở thành gì, thì cuối cùng bạn sẽ trở thành cái đó

And I love you, yes I love you, / Và tôi yêu em …
Oh how I love you, oh how I love you.

Nights in white satin, never reaching the end,
Letters I’ve written, never meaning to send.
Beauty I’ve always missed, with these eyes before.
Just what the truth is, I can’t say anymore.

‘Cos I love you, yes I love you,
Oh how I love you, oh how I love you.
‘Cos I love you, yes I love you,
Oh how I love you, oh how I love you.

(1) Theo tác gỉa bài hát (Justin Hayward), thì “white satin” ở đây chính là vải trải giường trắng bằng
sa-tanh mà tác giả từng được một bán gái tặng. Ở đây có chơi chữ, vì từ “night” phát âm cũng giống
từ “knight” (hiệp sĩ) và có thể hiểu đoạn đầu của câu như là “hiệp sĩ áo trắng”. Bài hát gợi đến một người đang có những ý nghĩ lẫn lộn trong đầu, không phân biệt được nữa. Theo tác giả nói, thì lúc đó
tác gỉa vừa kết thúc một cuộc tình, chuẩn bị bắt đầu một cuộc tình mới, và bài hát thể hiện tâm trạng lúc đó.