One moment in time

Học tiếng Anh qua bài hát

One moment in time (Một khoảnh khắc thời gian), do Dana Winner biểu diễn

Each day I live / Mỗi ngày tôi sống
I want to be / Tôi muốn nó là
A day to give / Một ngày để cho ra
The best of me / Cái tốt nhất trong tôi

I’m only one / Tôi chỉ là một
But not alone / Nhưng không cô độc
My finest day / Ngày đẹp đẽ nhất của tôi
Is yet unknown / Vẫn còn chưa biết

I broke my heart / Tôi đã từng tan nát trái tim
Fought every gain / Chiến đấu để đạt được từng thứ
To taste the sweet / Để được nếm vị ngọt
I face the pain / Tôi đã đối mặt với khổ đau

I rise and fall / Tôi vươn lên và ngã xuống
Yet through it all / Và trải qua tất cả những thứ nó
This much remains / Vẫn còn lai điều này
I want one moment in time / Tôi muốn có một khoảnh khắc thời gian
When I’m more than I thought I could be / Khi mà tôi vượt lên được cao hơn là tôi nghĩ
When all of my dreams are a heartbeat away / KHi mọi giấc mơ của tôi chỉ còn cách một nhịp tim
And the answers are all up to me / Và mọi lời giải đáp đến với tôi

Give me one moment in time / Hãy cho tôi một khoảnh khắc thời gian
When I’m racing with destiny / Khi tôi chạy đua với vận mệnh
Then in that one moment of time / Thì trong khoảnh khắc thời gian đó
I will feel / Tôi sẽ cảm thấy
I will feel eternity / Tôi sẽ cảm thấy thời gian vô tận

I’ve lived to be / Tôi đã sống để trở thành
The very best / Tốt nhất
I want it all / Tôi muốn mọi thứ [được tốt nhất]
No time for less / Không có thời gian cho thứ kém hơn
I’ve laid the plans / Tôi đã đặt các kế hoạch
Now lay the chance / Bây giờ hãy đặt cơ hội
Here in my hands / Vào trong tay của tôi ở đây

Give me one moment in time / Hãy cho tôi một khoảnh khắc thời gian
When I’m more than I thought I could be / Khi mà tôi vượt lên được cao hơn là tôi nghĩ
When all of my dreams are a heartbeat away / KHi mọi giấc mơ của tôi chỉ còn cách một nhịp tim
And the answers are all up to me / Và mọi lời giải đáp đến với tôi

Give me one moment in time / Hãy cho tôi một khoảnh khắc thời gian
When I’m racing with destiny / Khi tôi chạy đua với vận mệnh
Then in that one moment of time / Thì trong khoảnh khắc thời gian đó
I will feel / Tôi sẽ cảm thấy
I will feel eternity / Tôi sẽ cảm thấy thời gian vô tận

You’re a winner for a lifetime / Bạn sẽ là người chiến thắng trong cuộc đời
If you seize that one moment in time / Nếu bạn nắm bắt được khoảnh khắc thời gian đó
Make it shine / Hãy làm cho nó tỏa sáng
Give me one moment in time / Hãy cho tôi một khoảnh khắc thời gian
When I’m more than I thought I could be / Khi mà tôi vượt lên được cao hơn là tôi nghĩ
When all of my dreams are a heartbeat away / KHi mọi giấc mơ của tôi chỉ còn cách một nhịp tim
And the answers are all up to me / Và mọi lời giải đáp đến với tôi

Give me one moment in time / Hãy cho tôi một khoảnh khắc thời gian
When I’m racing with destiny / Khi tôi chạy đua với vận mệnh
Then in that one moment of time / Thì trong khoảnh khắc thời gian đó
I will be / Và tôi sẽ
I will be / Và tôi sẽ
I will be free / Và tôi sẽ được tự do
I will be
I will be free