Paper Tiger

Học tiếng Anh qua bài hát

Paper tiger (Hổ giấy), một bài hát vui từ năm 1963 của Sue Thompson

Quit beatin’ your chest and actin’ like you’re gonna bite a big hole out of me / Thôi đi trò vỗ ngực và ra vẻ như mi sắp cắn ta một hốc lớn
Quit messin’ and testin’ ’cause this ain’t at all impressin’ to me / Thôi đừng có lộn xộn và vờn ta nữa bởi mi chẳng gây được ấn tượng gì với ta đâu
Paper tiger, paper tiger, you paper tigers are all alike / Đồ hồ giấy, đồ hổ giấy, tụi hổi giấy bọn mi giống nhau cả thôi
Your roar is much worse than your bite / Tiếng gầm của mi còn rởm hơn cả nhát cắn của mi
Quit spyin’ and sighin’ and lyin’ and tryin’ to be so mean / Thôi đừng có rình mò và thở dài và vờ vịt và tỏ vẻ thô bạo nữa
‘Cause you ain’t scarin’ nobody, baby, you’re just makin’ a scene / Bởi mi chẳng dọa được ai đâu, cưng, mi chỉ làm trò thôi
Paper tiger, paper tiger, you’re just a flutterin’in the tree / Đồ hổ giấy, Đồ hổ giấy, mi chỉ có đạp đạp vào cái cây
Ain’t shakin’ no one but the leaves / Và chẳng rung được ai ngoài mấy cái lá
Oh how you try to be so brave / Ôi mi cố gắng tỏ ra gan dạ thế đấy
Thinkin’ that I’ll run back to ya and be afraid / Mĩ nghĩ ta sẽ chạy lại với mi và hoảng sợ
And so you try to come on strong / Và mi cố gắng tỏ ra hùng dũng
Thinkin’ that I will go along, but you’re wrong / Mi nghĩ ta sẽ đi theo, nhưng mi nhầm rồi
Paper tiger, paper tiger, you paper tigers are all alike / Đồ hồ giấy, đồ hổ giấy, tụi hổi giấy bọn mi giống nhau cả thôi
Your roar is much worse than your bite / Tiếng gầm của mi còn rởm hơn cả nhát cắn của mi
Your roar is much worse than your bite / Tiếng gầm của mi còn rởm hơn cả nhát cắn của mi
Come here, kitty. Here, kitty, kitty, kitty ah ha ha ha ha / Lại đây nào, đồ mèo con. Đây nào, mèo con, haha