Photograph

Học tiếng Anh qua bài hát

Photograph (bức ảnh), một bài hát của Ed Sheeran

Loving can hurt, loving can hurt sometimes / Đôi khi yêu có thể làm đau khổ
But it’s the only thing that I know / Nhưng đó là thứ duy nhất mà tôi biết
When it gets hard, you know it can get hard sometimes / Khi gặp khó khăn, em biết đôi khi đời gặp khó khăn
It is the only thing makes us feel alive / Đó là thứ duy nhất làm cho chúng ta cảm thấy đang sống

We keep this love in a photograph / Chúng ta giữ tình yêu này trong một bức ảnh
We made these memories for ourselves / Làm những kỷ niệm này cho chính chúng ta
Where our eyes are never closing / Nơi mắt của chúng ta không bao giờ nhắm
Hearts are never broken / Các trái tim không bao giờ bị vỡ
And time’s forever frozen still / Và thời gian dừng lại mãi mãi

So you can keep me / Và như thế em có thể giữ tôi
Inside the pocket of your ripped jeans / Trong túi quân jeans đã rách của em
Holding me closer ’til our eyes meet / Giữ tôi gần hơn cho đến khi mắt chúng ta gặp nhau
You won’t ever be alone, wait for me to come home / Em sẽ không bao giờ cô đơn, đợi tôi về nhà

Loving can heal, loving can mend your soul / Yêu có thể làm lành vết thương, yêu có thể hàn gắn linh hồn
And it’s the only thing that I know, know / Và đó là thứ duy nhất mà tôi biết
I swear it will get easier / Tôi thề là tình hình sẽ trở nên dễ dàng hơn
Remember that with every piece of you / Hãy nhớ điều đó với mọi phần của em
Hm, and it’s the only thing we take with us when we die/ Và đó là thứ duy nhất chúng ta mang theo khi chúng ta chết đi

And if you hurt me / Và nếu em làm tôi tổn thương
That’s okay baby, only words bleed / Thì cũng không sao đâu cưng, chỉ có những lời nói làm  chảy máu
Inside these pages you just hold me / Hãy cứ giữ tôi trong những trang này
And I won’t ever let you go / Và tôi sẽ không bào giờ bỏ em
Wait for me to come home / hãy đơi tôi trở về nhà

Oh, you can fit me / Ôi, em có thể đặt tôi vào
Inside the necklace you got when you were sixteen / Bên trong vòng đeo cổ mà em có từ khi em 16
Next to your heartbeat where I should be / Bên cạnh nhịp đập của tim em, nơi tôi cần ở
Keep it deep within your soul / Giữ nó sâu bên trong tâm hồn em

When I’m away, I will remember how you kissed me / Khi tôi ở xa, tôi sẽ nhớ em hôn tôi như thế nào
Under the lamppost back on Sixth street / Dưới cột đèn ở Phố 6
Hearing you whisper through the phone / Nghe em thì thầm qua điện thoại
“Wait for me to come home” / Đợi tôi về nhà