Russians

Học tiếng Anh qua bài hát

Russians (Người Nga), một bài hát của Sting viết trong thời kỳ leo thang chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Hoa Kỳ.

In Europe and America there’s a growing feeling of hysteria. / Ở Âu – Mỹ đang có một cảm giác hoảng loạn đang tăng cao
Conditioned to respond to all the threats / Trong tình trạng sẵn sàng đáp trả bất cứ đe dọa nào
In the rhetorical speeches of the Soviets. / Trong những lời lẽ khoa trương của phía Sô-viết
MIster Krushchev said, “We will bury you.” / Ông Kh-ru-shốp nói “Chúng tôi sẽ chôn sống các anh”
I don’t subscribe to this point of view. / Tôi không tin vào quan điểm như vậy
It’d be such an ignorant thing to do / Làm như thế thì thật là ngu dốt
If the Russians love their children too. / Nếu những người Nga cũng yêu trẻ em của họ
How can I save my little boy from Oppenheimer’s deadly toy? / Làm sao tôi có thể cứu bé trai của tôi khỏi đồ chơi chết người của Oppenhimer? [tức là bom hạt nhân]
There is no monopoly on common sense / Không có sự độc quyền lẽ phải
On either side of the political fence. / Ở phía bên nào của hàng rào chính trị
We share the same biology, regardless of ideology. / Thì chúng ta cũng giống nhau về mặt sinh học, cho dù hệ tư tưởng ra sao
Believe me when I say to you, / Hãy tin tôi khi tôi nói với bạn
I hope the Russians love their children too / Tôi hy vọng người Nga cũng yêu trẻ em của họ
There is no historical precedent / Không có tiền lệ lịch sử nào
To put the words in the mouth of the president? / đặt lời vào miệng tổng thống?
There’s no such thing as a winnable war, / Chẳng có cái gọi là cuộc chiến tranh có thể chiến thắng
It’s a lie we don’t believe anymore. / Đấy là một sự lừa dối mà chúng ta không tin vào nữa
Mister Reagan says, “We will protect you.” / Ông Reagan nói “Chúng tôi sẽ bảo vệ các bạn”
I don’t subscribe to this point of view. / Tôi không tin vào quan điểm đó
Believe me when I say to you, / Hãy tin tôi khi tôi nói với bạn
I hope the Russians love their children too / Tôi hy vọng người Nga cũng yêu trẻ em của họ
We share the same biology, regardless of ideology. / Chúng ta giống nhau về mặt sinh học, dù hệ tư tưởng ra sao
But what might save us, me and you, / Điều có thể cứu vớt chúng ta, tôi và bạn
Is if the Russians love their children too / Đó là nếu người Nga cũng yêu trẻ em của họ.