Sad Movies

Học tiếng Anh qua bài hát

Sad movies (Những phim buồn), một bài hát từ năm 1961, do Sue Thompson biểu diễn

Sa-a-a-d movies always make me cry / Những phim buồn luôn làm tôi khóc

He said he had to work so I went to the show alone / Anh bảo rằng anh phải làm việc, nên tôi đi đến rạp một mình
They turned down the lights and turned the projector on / Người ta tắt đèn đi và bật máy chiếu lên
And just as the news of the world started to begin / Và vừa khi tin tức mới của thế giới bắt đầu
I saw my darlin’ and my best friend walk in / Tôi thấy anh người yêu tôi và cô bạn thân nhất bước vào

Though I was sittin’ there they didn’t see / Dù tôi ngồi đó, họ không nhìn thấy
And so they sat right down in front of me / Nên họ ngồi ngay trươc mặt tôi
When he kissed her lips I almost died / Và khi anh ấy hôn cô ấy tôi gần như chết
And in the middle of the color cartoon I started to cry. / Và giữa lúc có phim hoạt hình màu tôi bắt đầu khóc

Oh-oh-oh sa-a-a-d movies always make me cry
Oh-oh-oh sa-a-a-d movies always make me cry

And so I got up and slowly walked on home / Và thế là tôi đứng dậy và đi chậm chạp về nhà
And mama saw the tears and said “what’s wrong”? Mẹ nhìn thấy nước mắt và hỏi “Có chuyện gì không hay”?
And so to keep from telling her a lie / Và để khỏi phải nói dối mẹ
I just said “sa-a-a-d movies make me cry”? / Tôi chỉ nói rằng “những phim buồn luôn làm tôi khóc”

Oh-oh-oh sa-a-a-d movies always make me cry
Oh-oh-oh sa-a-a-d movies always make me cry
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
Ooh, ooh, ooh, ooh
Sa-a-a-d movies make me cry-why-why