Scarborough fair

Học tiếng Anh qua bài hát

Scarborough fair (Hội chợ Scarborough), một bài hát dân gian của Anh, có nhiều phiên bản khác nhau.
Phiên bản này do Celtic Woman biểu diễn.

Are you going to Scarborough fair? / Bạn có đi đến hội chợ Scarborough không?
Parsley, sage, rosemary and thyme / Mùi tây, rau xô thơm, hương thảo và xạ hương (1)
Remember me to one who lives there / Hãy nhắc về tôi với một người sống ở đó (2)
He once was a true love of mine / Anh ấy từng là tình yêu đích thực của tôi

Tell him to make me a cambric shirt / Hãy bảo anh ấy làm cho tôi một áo sơ mi vải lanh mịn
Parsley, sage, rosemary and thyme / Mùi tây, rau xô thơm, hương thảo và xạ hương
Without no seam nor needlework / Mà không dùng tới khâu vá thuê thùa
Then he’ll be a true love of mine / Thì anh ấy sẽ là tình yêu đích thực của tôi

Tell him to find me an acre of land / Hãy bảo anh ấy tìm cho tôi một dải đất (4)
Parsley, sage, rosemary and thyme / Mùi tây, rau xô thơm, hương thảo và xạ hương
Between the salt water and the sea strand / Nằm giữa nước mặn và bờ biển (5)
Then he’ll be a true love of mine / Thì anh ấy sẽ là tình yêu đích thực của tôi

Are you going to Scarborough fair?
Parsley, sage, rosemary and thyme
Remember me to one who lives there
He once was a true love of mine

(1) đây là những thứ rau thơm hay bán ở chợ (câu đệm tạo nhịp điệu cho bài hát)
(2) động từ “remember” ở đây có nghĩa là “làm cho ai đó nhớ”
(3) “seam” có nghĩa là “khâu vá” thường có nghĩa là khâu các viền mép, needlework là “việc kim chỉ” cũng có nghĩa là khâu vá nhưng hay dùng để chỉ thuê thùa
(4) từ “acre” có nghĩa là một mẫu đất Anh (xấp xỉ 0,4 héc-ta)
(5) “sea strand” có nghĩa như là seashore: bờ biển.