Sing a song

Học tiếng Anh qua bài hát

Sing a song (Hát hát lên một bài ca), của The Carpenters

Sing, sing a song / Hãy hát lên một bài ca
Sing out loud / Hát hát vang lên
Sing out strong / Hãy hát mạnh vào
Sing of good things not bad / Hát về những điều tốt đẹp chứ không xấu
Sing of happy not sad / Hát về hạnh phúc chứ không buồn

Sing, sing a song / Hãy hát lên một bài ca
Make it simple to last / Làm nó đơn gỉan thôi để có thể kéo dài
Your whole life long / Suốt cuộc đời của bạn
Don’t worry that it’s not / Đừng lo rằng nó không
Good enough for anyone / Đủ hay cho
Else to hear / Ai khác nghe
Just sing, sing a song / Cứ hát thôi, hát một bài ca

Sing, sing a song / Hãy hát lên một bài ca
Let the world sing along / Hãy để cho thế giới hát cùng
Sing of love there could be / Hát về tình yêu có thể ở đó
Sing for you and for me / Hát cho bạn và cho tôi

Sing, sing a song
Make it simple to last
Your whole life long
Don’t worry that it’s not
Good enough for anyone
Else to hear
Just sing, sing a song
(Just sing, sing a song)
Just sing, sing a song