Teach your children

Học tiếng Anh qua bài hát

Teach your children (Hãy dạy các con), do Crosby, Stills, Nash and Young biểu diễn

 

 

You who are on the road / Này bạn, người đang trên đường ơi
Must have a code that you can live by / Cần có những quy tắc để sống
And so become yourself / Vậy hãy trở thành chính bạn
Because the past is just a good-bye. / Vì qúa khứ chỉ là thứ đã chia tay
Teach your children well, / Hãy dạy các con bạn cho tốt
Their father’s hell did slowly go by, / Địa ngục của ông cha chúng đã dần qua đi
And feed them on your dreams / Và hãy cho chúng biết những giấc mơ của bạn
The one they pick, the one you’ll know by. / Chúng chọn giấc mơ nào, bạn sẽ biết
Don’t you ever ask them why, if they told you, you will cry, / Đừng có hỏi chúng vì sao, nếu chúng nói bạn sẽ khóc
So just look at them and sigh / Vậy nên hãy chỉ nhìn chúng và thở nhẹ nhõm
And know they love you. / Và biết rằng chúng yêu bạn

And you, of tender years, / Còn bạn, người tuổi thanh xuân ơi
Can’t know the fears that your elders grew by, / Bạn không thể biết nổi những nỗi sợ hãi mà cha mẹ bạn đã phải lớn lên cùng
And so please help them with your youth, / Bởi vậy hãy giúp họ với tuổi trẻ của bạn
They seek the truth before they can die. / Họ phải tìm ra sự thật trước khi họ có thể chết
Teach your parents well, / Hãy dạy cha mạ bạn cho tốt
Their children’s hell will slowly go by, / Địa ngục của con cái họ sẽ dần qua đi
And feed them on your dreams / Và hãy cho họ biết những giấc mơ của bạn
The one they pick, the one you’ll know by. / Họ chọn giấc mơ nào, bạn sẽ biết
Don’t you ever ask them why, if they told you, you will cry, / Đừng có hỏi họ vì sao, nếu họ nói bạn sẽ khóc
So just look at them and sigh / Vậy nên hãy chỉ nhìn họ và thở nhẹ nhõm
And know they love you. / Và biết rằng họ yêu bạn