The blue café

Học tiếng Anh qua bài hát

The blue cafe (Quán Cà Phê Xanh), của Chris Rea

My world is miles of endless roads / Thế giới của tôi là hàng dặm những con đường vô tận
That leaves a trail of broken dreams / để lại vết của những giấc mơ bị vỡ

Where have you been / Ông đã từng ở những đâu
I hear you say? / Tôi nghe thấy ông nói?

I will meet you at the Blue Cafe / Tôi sẽ gặp cậu ở quán Cà Phê Xanh
Because, this is where the one who knows / Bởi đó là nơi mà người từng trải
Meets the one who does not care / Gặp người vô lo

The cards of fate / Các quân bài của số phận
The older shows / Người già chìa ra
To the younger one, who dares to take / cho người trẻ, kẻ dám chấp nhận
The chance of no return / Khả năng một đi không trở lại

Where have you been? / Ông đã từng ở đâu
Where are you going to? / Ông sẽ đi đâu
I want to know what is new / Tôi muốn biết điều mới
I want to go with you / Tôi muốn đi theo ông
What have you seen? / Ông đã nhìn thấy gì
What do you know that is new? / Ông biết gì về những điều mới
Where are you going to? / Ông định đi đâu
Because I want to go with you / Bởi tôi muốn đi theo ông

So meet me down at the Blue Cafe / Vậy chúng ta gặp nhau ở Cà Phê Xanh

The cost is great, the price is high / Chi phí rất lớn, giá phải trả rất cao
Take all you know, and say goodbye / hãy đem theo tất cả những gì cậu biết, và nói lời từ biệt
Your innocence, inexperience / Sự trong sáng ngây thơ của cậu
Mean nothing now / Bây giờ không còn nghĩa lý gì
Because, this is where the one who knows / Bởi vì đây là nơi người từng trải
Meets the one that does not care / Gặp người không lo

Where have you been? / Ông đã từng ở đâu
I hear you say / Tôi nghe thấy ông nói

I’ll meet you at the Blue Cafe / Tôi sẽ gặp cậu ở Cà Phê Xanh
So meet me at the Blue Cafe / Vậy hãy gặp tôi ở Cà Phê Xanh