Y.M.C.A.

Học tiếng Anh qua bài hát

Y.M.C.A. (1), một bài hát của Village People

Young man, there’s no need to feel down. / Bạn trẻ ơi, không cần phải ủ rũ
I said, young man, pick yourself off the ground. / Tôi nói, bạn trẻ ơi, đứng dậy đi nào
I said, young man, ’cause you’re in a new town / Tôi nói, bạn trẻ ơi, bởi bạn đang ở một thành phố mới
There’s no need to be unhappy. / Không việc gì phải phải buồn rầu

Young man, there’s a place you can go. / Bạn trẻ ơi, có một chỗ bạn có thể đến
I said, young man, when you’re short on your dough. / Tôi nói, bạn trẻ ơi, khi bạn thiếu tiền
You can stay there, and I’m sure you will find / Bạn có thể ở đó, và tôi tin chắc rằng bạn sẽ tìm thấy
Many ways to have a good time. / Nhiều cách để vui vẻ

It’s fun to stay at the Y.M.C.A. / Ở chỗ Y.M.C.A thật vui
It’s fun to stay at the Y.M.C.A.

They have everything for young men to enjoy, / Họ có mọi thứ cho giới trẻ thưởng thức
You can hang out with all the boys… / Bạn có thể giao tiếp với các bạn trẻ khác

It’s fun to stay at the Y.M.C.A.
It’s fun to stay at the Y.M.C.A.

You can get yourself clean, you can have a good meal, / Bạn có thể tắm táp, bạn có bữa ăn ngon
You can do whatever you feel… / Bạn có thể làm bất cứ cái gì bạn thích…

Young man, are you listening to me? / Bạn trẻ có nghe tôi nói không
I said, young man, what do you want to be? / Tôi nói, bạn trẻ, bạn muốn trở thành gì?
I said, young man, you can make real your dreams. / Tôi nói, bạn trẻ, bạn có thể làm cho những giấc mơ biến thành sự thật
But you got to know this one thing! / Nhưng có một điều này bạn cần biết!

No man does it all by himself. / Chẳng người nào làm mọi thứ một mình
I said, young man, put your pride on the shelf, / Tôi nói, bạn trẻ, hãy cất sự kiêu ngạo đi
And just go there, to the Y.M.C.A. / Và hãy đi đến đó, đến Y.M.C.A
I’m sure they can help you today. / Và tôi tin chắc người ta có thể giúp đỡ bạn hôm nay

It’s fun to stay at the Y.M.C.A.
It’s fun to stay at the Y.M.C.A.

They have everything for young men to enjoy,
You can hang out with all the boys…

It’s fun to stay at the Y.M.C.A.
It’s fun to stay at the Y.M.C.A.

You can get yourself clean, you can have a good meal,
You can do whatever you feel…

Young man, I was once in your shoes. / Bạn trẻ, có thời tôi cũng trong hoàn cảnh như bạn
I said, I was down and out with the blues. / Tôi nói, tôi từng trong cảnh thê thảm nản chí
I felt no man cared if I were alive. / Tôi từng cảm thấy chẳng ai quan tâm tôi có sống hay không
I felt the whole world was so jive… / Tôi từng cảm thấy cả thế giới này vô nghĩa
That’s when someone came up to me, / Khi đó có một người đến bên tôi
And said, young man, take a walk up the street. / Và nói, bạn trẻ, hãy đi theo con phố
There’s a place there called the Y.M.C.A. / Đến một chỗ gọi là Y.M.C.A
They can start you back on your way. / Họ sẽ giúp bạn bắt đầu lại con đường của mình

It’s fun to stay at the Y.M.C.A.
It’s fun to stay at the Y.M.C.A.

They have everything for young men to enjoy,
You can hang out with all the boys…

Y.M.C.A… you’ll find it at the Y.M.C.A.

Young man, young man, there’s no need to feel down.
Young man, young man, get yourself off the ground.

Y.M.C.A… you’ll find it at the Y.M.C.A.

Young man, young man, there’s no need to feel down.
Young man, young man, get yourself off the ground.

Y.M.C.A… just go to the Y.M.C.A.

Young man, young man, are you listening to me?
Young man, young man, what do you wanna be?

Chú thích:

(1) Y.M.C.A = Young Men’s Christian Association = Hội thanh thiếu niên thiên chúa giáo, là một tổ chức từ thiện quốc tế, hình thành ở anh năm 1844 và nay có mặt ở trên 120 nước trên thế giới.