Yes sir, I can boogie

Học tiếng Anh qua bài hát

Yes sir, I can boogie (Vâng thưa ông, tôi biết nhảy bu-ghi)

Mister / Thưa ông
Your eyes are full of hesitation / Mặt ông đầy lưỡng lự
Sure makes me wonder / Hẳn là nó làm cho tôi thắc mắc
If you know what you’re looking for / Không hiểu ông có biết ông muốn gì không

Baby / Cưng ơi
I wanna keep my reputation / Tôi muốn giữ uy tín của tôi
I’m a sensation / Tôi là thứ gây xúc động đặc biệt
You try me once, you’ll beg for more / Cưng thử với tôi một lần, cưng sẽ nài xin tiếp

Oh, yes sir, I can boogie / Vâng thưa ông, tôi biết nhảy bu-ghi (1)
But a I need a certain song / Nhưng tôi cần một bài hát nào đấy
I can boogie, boogie-boogie / Tôi có thể nhảy bu-ghi, bu-ghi
All night long / Suốt đêm dài

And yes sir, I can boogie / Vâng thưa ông, tôi biết nhảy bu-ghi
If you stay, you can’t go wrong / Nếu ông ở lại đây, ông không thể sai được
I can boogie, boogie-boogie / Tôi có thể nhảy bu-ghi, bu-ghi
All night long / Suốt đêm dài

No sir / Không thưa ông
I don’t feel very much like talking / Tôi không thích nói chuyện lắm
No, neither walking / Cũng không thích đi dạo
You wanna know if I can dance / Ông muốn biết tôi có khiêu vũ được không

Yes sir / Vâng thưa ông
Already told you in the first verse / Đã nói với ông từ lời hát đầu tiên
And in the chorus / Và trong đồng ca
But I will give you one more chance / Nhưng tôi sẽ cho ông thêm một cơ hội

Oh, yes sir, I can boogie
But a need a certain song
I can boogie, boogie-boogie
All night long

And yes sir, I can boogie
If you stay, you can’t go wrong
I can boogie, boogie-boogie
All night long

Oh, yes sir, I can boogie
But I need a certain song
I can boogie, boogie-boogie
All night long

And yes sir, I can boogie
If you stay, you can’t go wrong
I can boogie, boogie-boogie
All night long

Oh, yes sir, I can boogie
But as I need a certain song
I can boogie, boogie-boogie
All night long

And yes sir, I can boogie

(1) động từ “boogie” có nghĩa là khiêu vũ nói chung, hoặc cũng có nghĩa là nhảy theo nhạc kiểu boogie-woogie (một thể loại jazz).