You and the night and the music

Học tiếng Anh qua bài hát

You and the night and the music (Nhạc và đêm và anh) do Connie Evingson hát

You and the night and the music / Anh và đêm và nhạc
Fill me with flaming desire / Lấp đầy em với khát khao bùng cháy
Setting my being completely on fire / Khiến cho toàn thân em bốc lửa (1)
You and the night and the music / Anh và đêm và nhạc
Thrill me but will we be one / Làm em rộn ràng nhưng chúng ta sẽ có thành một
After the night and the music are done? / Sau khi đêm và âm nhạc đã xong?

Until the pale light of dawning and daylight / Cho đến khi ánh sáng mờ của ngày mới ló lên
Our hearts will be throbbing guitars / Tim chúng ta như là nhưng chiếc ghi ta đập mạnh
Morning may come without warning / Buổi sáng đến mà không báo trước
And take away the stars / Và lấy đi các vì sao

If we must live for the moment / Nếu chúng ta phải sống cho thời điểm này
Love till the moment is through / Hãy yêu cho đến khi thời điểm qua đi
After the night and the music die / Và sau khi đêm và nhạc đã chết
Will I have you / Em sẽ có anh không?

(1) Nguyên văn là: đặt em hoàn toàn lên lửa