100 bài hát để học tiếng Pháp

Xem trang sau. Bấm vào tên các bài hát sẽ ra bản youtube, hầu hết là có phụ đề tiếng Pháp. Các bạn thích bài nào và muốn có bản tiếng Việt thì Sputnik có thể dịch sang tiếng Việt cho các bạn :)

Học tiếng Pháp qua bài hát