Happy

Học tiếng Anh qua bài hát

Happy (Hạnh phúc), một bài hát của Pharrel Williams, được dùng trong phim Despicable me 2.

It might seem crazy what I’m ’bout to say / Điều tôi sắp nói ra đây có thể có vẻ điên rồ
Sunshine she’s here, you can take a break / Ánh nắng mặt trời đang ở đây, bạn có thể nghỉ giải lao
I’m a hot air balloon that could go to space / Tôi như là khinh khí cầu có thể bay vào vũ trụ
With the air, like I don’t care baby by the way / Cùng với không khí, như là tôi chẳng quan tâm cưng ạ
Huh, because I’m happy / Bởi vì tôi hạnh phúc

Clap along if you feel like a room without a roof / Hãy cùng vỗ tay nếu bạn cảm thấy mình như là căn phòng không có mái
Because I’m happy
Clap along if you feel like happiness is the truth / Hãy cùng vỗ tay nếu bạn cảm thấy như là hạnh phúc là sự thật
Because I’m happy
Clap along if you know what happiness is to you / Hãy cùng vỗ tay nếu bạn biết hạnh phúc có nghĩa gì đối với bạn
Because I’m happy
Clap along if you feel like that’s what you wanna do / Hãy cùng vỗ tay nếu bạn cảm thất đó là việc bạn muốn làm

Here come bad news, talking this and that / Có những tin xấu xuất hiện, nói về cái này cái nọ
(Yeah) Well, give me all you got, and don’t hold it back / Được thôi, cứ nói hết đi, đừng giữ lại tin gì
(Yeah) Well, I should probably warn you I’ll be just fine / Được thôi, tôi chắc phải cảnh báo cho anh biết
(Yeah) No offense to you, don’t waste your time / Không định xúc phạm gì anh đâu, nhưng mà anh đừng mất thời gian làm gì
Here’s why / Lý do đây này
Because I’m happy / Bởi vì tôi hạnh phúc

Clap along if you feel like a room without a roof
Because I’m happy
Clap along if you feel like happiness is the truth
Because I’m happy
Clap along if you know what happiness is to you
Because I’m happy
Clap along if you feel like that’s what you wanna do

Hey, come on, uh / Nào nào
Bring me down, can’t nuthin’ (happy) / Cứ kéo tôi xuống đi, chẳng làm gì được đâu
Bring me down / Cứ kéo tôi xuống đi
My level is too high to bring me down (happy) / Mức của tôi quá cáo để có thể kéo tôi xuống
Can’t nuthin’, bring me down (happy) / Chẳng làm gì được đâu
I said, let me tell you now, unh (happy) / Tôi nói, để tôi nói cho anh biết
Bring me down, can’t nuthin’, bring me down (happy, happy, happy) / Anh có kéo tôi xuống, cũng chẳng làm gì được đâu
My level is too high to bring me down (happy, happy, happy) / Mức của tôi quá cao để có thể kéo tôi xuống
Can’t nuthin’ bring me down (happy, happy, happy) / Chẳng có gì có thể kéo tôi xuống
I said / Tôi nói
Because I’m happy / Bởi vì tôi hạnh phúc

Clap along if you feel like a room without a roof
Because I’m happy
Clap along if you feel like happiness is the truth
Because I’m happy
Clap along if you know what happiness is to you
Because I’m happy
Clap along if you feel like that’s what you wanna do
Because I’m happy
Clap along if you feel like a room without a roof
Because I’m happy
Clap along if you feel like happiness is the truth
Because I’m happy
Clap along if you know what happiness is to you
Because I’m happy
Clap along if you feel like that’s what you wanna do
Come on, unh bring me down can’t nuthin’ (happy, happy, happy)
Bring me down my level is too high (happy, happy, happy)
Bring me down can’t nuthin’ (happy, happy, happy)
Bring me down, I said
Because I’m happy
Clap along if you feel like a room without a roof
Because I’m happy
Clap along if you feel like happiness is the truth
Because I’m happy
Clap along if you know what happiness is to you, eh eh eh
Because I’m happy
Clap along if you feel like that’s what you wanna do
Because I’m happy
Clap along if you feel like a room without a roof
Because I’m happy
Clap along if you feel like happiness is the truth
Because I’m happy
Clap along if you know what happiness is to you, eh hey
Because I’m happy
Clap along if you feel like that’s what you wanna do, heh come on