Sputnik tham dự Ngày hội STEM 2015

Published / by admin

Sputnik Education vinh dự là một trong các đơn vị phối hợp tổ chức Ngày hội STEM đầu tiên tại Việt Nam (16-17/05/2015, trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội). PGĐ của Sputnik cùng với năm cộng tác viên nữ đã tham dự và hướng dẫn nhiều nhóm trẻ em chơi các trò chơi toán học và đi tìm công chúa! Một vài hình ảnh ghi lại từ ngày hội đó.

Sputnik_STEMe

Sputnik_STEMc

Sputnik_STEMg

Sputnik_STEMb

Sputnik_STEM_5gals

Sputnik_STEMa

Sputnik_STEM2

Sputnik_STEMd

Sputnik_STEMf

Sputnik_STEMh

Sputnik_STEMi

Sputnik_STEMm

Sputnik_STEMl

Sputnik_STEM1

Sputnik_STEM2Sputnik_PlaySTEM1

Sputnik_STEMn

SPutnik_STEMk