Stairway to heaven

Học tiếng Anh qua bài hát

Stairway to heaven (Thang bắc lên trời), của Led Zeppelin. Cần hiểu các câu của bài hát này hoàn toàn theo nghĩa bóng.

There’s a lady who’s sure / Có một bà tin chắc rằng
All that glitters is gold / Mọi thứ lấp lánh đều là vàng
And she’s buying a stairway to heaven / Và bà ấy mua thang bắc lên trời
When she gets there she knows / Khi bà ta lên đến đó bà biết
If the stores are all closed / Nếu mọi cửa hàng đều đóng
With a word she can get what she came for / Với dòng chữ ghi bà có thể có thứ bà đến tìm
Oh oh oh oh and she’s buying a stairway to heaven / Ô ô ô ô bà ta mua thang bắc lên trời

There’s a sign on the wall / Trên tường có dấu hiệu chỉ báo
But she wants to be sure / Nhưng bà ấy muốn chắc chắn
‘Cause you know sometimes words have two meanings / Bởi bạn biết đấy, đôi khi lời có hai nghĩa
In a tree by the brook / Trên một cái cây bên suối
There’s a songbird who sings / Có con chim hót
Sometimes all of our thoughts are misgiving / Đôi khi mọi ý nghĩ của chúng ta gây lo ngại

Ooh, it makes me wonder / Oh, điều đó khiến tôi thắc mắc
Ooh, it makes me wonder / Oh, điều đó khiến tôi thắc mắc

There’s a feeling I get / Tôi có một cảm giác
When I look to the west / Khi tôi nhìn về phía tây
And my spirit is crying for leaving / và linh hồn tôi khóc vì rời đi
In my thoughts I have seen / Trong các ý nghĩ của mình tôi nhìn thấy
Rings of smoke through the trees / Những vòng khói qua các tán cây
And the voices of those who standing looking / Và những giọng nói của những người đứng nhìn

Ooh, it makes me wonder
Ooh, it really makes me wonder

And it’s whispered that soon, / và có lời thì thầm rằng
If we all call the tune / Nếu như tất cả chúng ta gọi giai điệu
Then the piper will lead us to reason / Thì người thổi sáo sẽ đưa chúng ta đến lý trí
And a new day will dawn / Và ngày mới sẽ đến
For those who stand long / Với những ai đứng lâu
And the forests will echo with laughter / Và rừng sẽ vang lại tiếng vười

If there’s a bustle in your hedgerow / Nếu có tiềng ồn ào ở hàng rào cây của bạn
Don’t be alarmed now / Đừng hoảng hốt bây giờ
It’s just a spring clean for the May queen / Đấy chỉ là sự dọn dẹp mùa xuân cho nữ hoàng tháng Năm
Yes, there are two paths you can go by / Vâng, có hai con đường bạn có thể đi
But in the long run / Nhưng về lâu dài
There’s still time to change the road you’re on / Vẫn còn thời gian để đổi con đường bạn đi

And it makes me wonder

Your head is humming and it won’t go / Đầu của bạn ù ù và nó không thôi đi
In case you don’t know / Trong trường hợp bạn không biết
The piper’s calling you to join him / Người thổi sáo gọi bạn đi theo gã
Dear lady, can you hear the wind blow / Quý bà ơi, bà có nghe thấy tiếng gió thổi
And did you know / Và bà có biết rằng
Your stairway lies on the whispering wind / Cầu thang của bà nằm trong gió thì thào
And as we wind on down the road / Và trong khi chúng ta lượn xuống con đường
Our shadows taller than our soul / Cái bóng của chúng ta cao hơn linh hồn chúng ta
There walks a lady we all know / Quý bà mà chúng ta biết đi ở đó
Who shines white light and wants to show / Người toả ánh sáng trắng và muốn cho thấy
How everything still turns to gold / Mọi thứ vẫn cứ biến thành vàng như thế nào
And if you listen very hard / Và nếu bạn thật gắng nghe
The tune will come to you at last / Cuối cùng thì giai điệu sẽ đến với bạn
When all are one and one is all / Khi tất cả là một và một là tất cả
To be a rock and not to roll / Là hòn đá mà không lăn
And she’s buying the stairway to heaven / Và bà ấy mua thang bắc lên trời